Toborzási adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató álláshirdetésre jelentkezés esetén

Kelt: 2018. május 24.

A DVM group (amelyet a következő gazdasági társaságok alkotnak: DVM Design Kft., DVM Construction Kft., DVM Fővállalkozás Kft., székhelyük: 1052 Budapest, Türr István utca 8. - a továbbiakban egyenként: a „Társaság” vagy „Adatkezelő”; együttesen: a „Társaságok” vagy „Adatkezelők”) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy jelen tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Különös tekintettel:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 

A Társaságok fenntartják maguknak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, természetesen az esetleges változásokat a DVM group honlapján közzéteszik. A Társaságok elkötelezettek partnereik, ügyfeleik, leendő és meglévő munkavállalóik (továbbiakban partnereik) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartják partnereik információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaságok a személyes adatokat bizalmasan kezelik és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szolgálja.

A Társaságok az alábbiakban ismertetik az álláshirdetésre jelentkezéssel összefüggésben történő adatkezelési gyakorlatukat.

A https://dvmgroup.com/hu/karrierlehetosegek/ címen elérhető honlapon, a jobs@dvmgroup.com e-mail címen valamint a Profession állásportálon keresztül van lehetőség állásra jelentkezni a DVM group által meghirdetett pozíciókra. A személyes adatok kezelői a Társaságok.
A Társaságok, mint adatkezelők a kiválasztási folyamat során, és azt követően 6 hónapig munkaerő- kiválasztási célból kezelik a megadott személyes adatokat.

Az adatkezelés célja: a DVM groupnál betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje:
a pályázat benyújtásától számított 6 hónap

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni a DVM group által közzétett állásajánlatokra, vagy amennyiben e-mailen nem válaszol az adatkezelési hozzájárulásra, úgy adatai törtlére kerülnek álláspályázatának értékelése nélkül.

Adatfeldolgozók:

Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 
GBaRT Design Stúdió Kft. 1023 Budapest,
Frankel Leó út  45.
Online tárhely biztosítása
Profession.hu Kft. 1123 Budapest
Nagyenyed u. 8-14
A karrier portál technikai hátterét biztosító partner
Bancard Tanácsadó Kft.

1095 Budapest, Ipar utca 5. 3. emelet.
cg.: 01-09-902766;
adószám:14413931-2-43

Toborzási folyamatok koordinációja
Állásra jelentkezőkkel történő kapcsolattartás telefonon és / vagy e-mailben
Interjúk szervezése, lebonyolítása, kiválasztás

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés

A Társaságok a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A Társaságok a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választják meg és üzemeltetik, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
 • változatlansága igazolható (adatintegritás); 
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

A Társaságok az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Társaságok a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaságok az adatkezelés során megőrzik: 

 • a titkosságot: megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 • a sértetlenséget: megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
 • a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Társaságok mint adatkezelők nyilvántartják az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Társaságok késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásukra jutott, bejelentik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

A Társaságok kijelentik, hogy az álláskereséssel összefüggésben nem alkalmaznak automatizált döntéshozatalt és nem végeznek profilalkotást.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Adatkezelő 1: 
Cégnév: DVM Construction Kft.
Székhely: 1052 Bp. Türr I. u. 8.
Telefon: +36 1 302 4275
E-mail: info@dvmgroup.com

Adatkezelő 2: 
Cégnév: DVM Design Kft.
Székhely: 1052 Bp. Türr I. u. 8. 
Telefon: +36 1 302 4275
E-mail: info@dvmgroup.com

Adatkezelő 3.
Cégnév: DVM Fővállalkozás Kft.
Székhely: 1052 Bp. Türr I. u. 8. 
Telefon: +36 1 302 4275
E-mail: info@dvmgroup.com

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az alábbi e-mail elérhetőségen: jobs@dvmgroup.com

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Társaságok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsanak.

Az érintett hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Társaságok az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják.
Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel.
Az érintett kérelmére az információkat a Társaságok elektronikus formában szolgáltatják.
A tájékozódáshoz való jog írásban a jobs@dvmgroup.com e-mailes elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Helyesbítés joga:

A Társaságok a személyes adatot helyesbítik, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésükre áll.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaságok indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségek teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Társaságok korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaságok az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok

Az adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelők nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaságok a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítják. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelők minden olyan címzettet tájékoztatnak az általuk végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelők tájékoztatják e címzettekről.

Az adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőktől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozók csak abban az esetben tartoznak felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartották be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelők jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelők ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.