DVM group
Search
Close this search box.

Adatkezelési tájékoztató

A DVM Group Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Türr István utca 8. – a továbbiakban: a „Társaság” vagy „Adatkezelő”) az Ön személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és különösen a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelettel (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete; “General Data Protection Regulation” – a továbbiakban: a „GDPR”) összhangban kezeli.

I. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok, alapfogalmak

 1. A Társaság, mint adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, Önnel együttműködve járnak el az adatkezelés során. A Társaság csak a törvényben meghatározott vagy az Ön által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 2. Ha a Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt szükség esetén tájékoztatja.
 3. A Társaság a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaság – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, egyebekben az Ön, illetve az Ön felett szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Társaság 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.
 5. A Társaság az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.
 6. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Ön, mint érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
 7. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Ön, mint érintett elérhető Személyes adatait.
 8. A Társaság jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói 2018. május 25. napját követően a részükre a Társaság által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek a Társaság részére.
 9. A Társaság az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.
 10. Tekintettel különösen a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Társaság nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 11. A Társaság, mint adatkezelő a Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).
 1. Fogalommeghatározások
  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.
  Adatkezelő: a DVM Group Kft.
  Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
  Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  Ügyfél: az a természetes személy vagy jogi személy, aki/amely a Honlap(ok)on keresztül, e-mailes, telefonos, személyes megkeresés vagy egyéb módon kapcsolatba lép vagy lépett a Társasággal a Társaság szolgáltatásainak (lehetséges) igénybe vétele céljából, és ennek keretében megadja a jelen Tájékoztatóban illetve a Honlap(ok)on felsorolt adatait, illetőleg jogi személy esetén a természetes személy képviselője és/vagy kapcsolattartója jelen Tájékoztatóban illetve a Honlap(ok)on felsorolt személyes adatait. Amennyiben az Ügyfél jogi személy, akkor az Ügyfél felelőssége arról gondoskodni, hogy a természetes személy képviselője és/vagy kapcsolattartója megfelelő hozzájárulást adjon az Ügyfélnek és a Társaságnak személyes adatai jelen Tájékoztatóban írt kezeléseihez.

II. Az adatkezelés jogalapja

 1. Amennyiben Ön az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárult, az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A Társaság az Ön, mint érintett hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazza.
 2. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a fent meghatározott jogszabályok. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja.
 3. Amennyiben Ön szerződött partner, vagy potenciális szerződő partner, az adatkezelés annak a szerződésnek a teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az érintett egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 4. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 5. A Társaság az Ön által a Honlapra történő belépéskor az Ön IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a Társaság jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), az Ön külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
 6. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Ön külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 7. Ön a Társaság részére megadott Személyes adataival összefüggésben azok megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az Ön által megadott egyéb adatok felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel mindennemű felelősség kizárólag Önt terheli, aki ezen adatokat megadta (így különösen telefonszám, e-mail cím).
 8. Az adatkezelés jogalapja lehet a Társaság, mint adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a Társaság elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az Adatkezelő jogos érdeke. A Társaság erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az Ön részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

III. Az adatkezelő személye, adatkezelési tevékenysége és az adatkezelés célja

 1. Az adatkezelő személye:
  Adatkezelő:
  Cégnév: DVM Group Kft.
  Székhely (egyben postai cím): 1052 Bp. Türr István utca 8.
  Cégjegyzékszám: 01-09-697535
  Adószám: 12667093-2-44
  Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
  Telefon: +36 1 302 4275
  E-mail: info@dvmgroup.com
  Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
 1. Az Adatkezelő üzemelteti a www.dvmgroup.com weboldalt („Honlap”), melyen az Adatkezelő a termékeit és szolgáltatásait ismertető tartalmakat helyez el. Az Ügyfeleknek, illetőleg a potenciális Ügyfeleknek lehetőségük van a Honlapon keresztül egyénileg kapcsolatba lépni az Adatkezelővel akként, hogy a Honlapon megadják cégnevüket, nevüket, kapcsolattartójuk nevét, telefonszámát, email címét. A Honlapon keresztül a megadott e-mail címre ajánlat kérhető és egyedi kérdések megválaszolására is sor kerülhet.
 2. Az Ügyfél a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az Adatkezelő időről-időre rendszerüzenetet küld neki. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, híreket, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat, így különösen az Adatkezelő rendezvényeire szóló meghívókat, üzleti híreket, ünnepi üdvözleteket, továbbá a partnerkapcsolat fenntartásához szükséges anyagokat.
 3. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 4. A fent írtakkal összhangban az adatkezelés célja elsősorban az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, továbbá:
 • Az Ön mint a Társaság Ügyfelének azonosítása, az Önnel való kapcsolattartás;
 • Személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése;
 • Ügyfél-csoportok képzése és részükre célzott tartalom és/vagy hirdetések megjelenítése;
 • szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése;
 • Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása;
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az Adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • Az Ön jogainak védelme.

IV. Az adatok forrása

 1. Az Adatkezelő kizárólag az Ügyfelei által megadott Személyes adatokat kezelik, adatokat más forrásból nem gyűjtenek.
 2. Az adatok megadása történhet többek között az Ügyféllel való kapcsolatfelvétel és szerződéskötés során. Emellett az Ügyfél a Honlapon történő regisztráció és ajánlatkérés során megadja a saját és kapcsolattartója nevét, e-mail címét, továbbá telefonszámát.
 3. Amennyiben az Ügyfél az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezelik a promóció céljára.

V. A kezelt adatok köre

 1. Az Adatkezelő kizárólag az Ügyfelek által megadott Személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak: teljes név, cégnév, e-mail cím, telefonszám.
 2. A fentieken túl az Adatkezelő kezelik a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a II.5. és IX.1. pontban leírtak szerint.

VI. Az adatkezelési folyamat leírása

 1. Az adatok forrása az Ügyfél, aki a Személyes adatokat a Társasággal való kapcsolatfelvétel során adja meg.
 2. Az Ügyfél és kapcsolattartója a Személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad. Az Ügyfél és kapcsolattartója az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, az adatok pontosságát és naprakészségét az Ügyfél köteles biztosítani.
 3. Amennyiben az Ügyfél és kapcsolattartója regisztrál bármely Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a Facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót, amennyiben ilyen elkészül.


VII. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

 1. Amennyiben az Ügyfél ahhoz külön hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel és kapcsolattartójával, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ideértve az SMS-t is), és e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az Ügyfél hozzájárulása. Az Ügyfél a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. Az Ügyfél felelőssége arról gondoskodni, hogy a kapcsolattartója által a Társaság részére megadott Személyes adatok marketing célból történő kezeléséhez az érintett természetes személy megfelelő hozzájárulása rendelkezésre álljon – ennek hiányáért a Társaság semmilyen módon felelősségre nem vonhatóak.

VIII. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

 1. Az Adatkezelő időnként szervez nyereményjátékokat. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.
 2. Nyereményjáték esetén az adatkezelés jogalapja az Ügyfél hozzájárulása. Amennyiben az Ügyfél a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet:
  • új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.
  • regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban kapcsolatba lép az Adatkezelővel, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg.

 3. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.
 4. A nyereményjátékot követően az Adatkezelő az Ügyfél adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

IX. Technikai adatok és cookie-k kezelése

 1. Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti az Ügyfél számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
 2. A cookie-k lehetővé teszik a Honlapok számára, hogy felismerjék a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Honlapok üzemeltetőjét segítik a Honlapok optimalizálásában, abban, hogy a Honlapok szolgáltatásait az Ügyfelek szokásának megfelelően alakítsák ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
  • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Ügyfeleknek rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
  • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
  • elemzik a Honlapok használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ügyfelek elvárásai szerint működjön, az Ügyfél könnyen megtalálja a keresett információt, és
  • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
 3. Amennyiben a Honlapokon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat vagy készít használati statisztikákat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó Tájékoztatók adnak tájékoztatást.
 4. Az Adatkezelő erre vonatkozó engedély esetén a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Ügyfelek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
 5. Az Ügyfelek beállíthatják webes keresőjét úgy, hogy elfogadjanak minden sütit, elutasítsanak mindet, vagy értesítsék az Ügyfelet, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlapok működése nem teljes értékű.
 6. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

X. Adattovábbítás

 1. Az Adatkezelő az Ügyfelek rendezvények és partnertájékoztatás céljából kezelt személyes adatait (azaz név, emailcím; cégnév, céges cím és telefonszám) a mindenkori adatfeldolgozóik bármelyike részére jogosult továbbítani, akik az adatokat csak a szerződésükben foglalt célokra és szükséges időtartam során tárolják, harmadik félnek nem adják ki, bizalmasan kezelik, majd a célok megszűnésével visszaküldik az Adatkezelő számára, majd a náluk levő adatokat megsemmisítik. Az Adatkezelő Személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Ügyfél egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.
 2. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 3. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

XI. Adatfeldolgozás

 1. Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
  Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.
 1. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
  CÉGNÉV: GBaRT Design Stúdió Kft.
  SZÉKHELY: 1023 Budapest, Frankel Leó út 45.

XII. Adatbiztonság, az adatok megismerése

 1. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 2. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az Ügyfél kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.
 3. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a Személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
 4. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
  • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
  • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
  • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
 1. A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 2. Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy a Személyes adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

XIII. Az adatkezelés időtartama

 1. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
 • a) kezelésük jogellenes;
  Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
 • b) az Ügyfél kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
  Az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok törlését a Ügyfél kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törlik. A törlés csak akkor tagadható meg, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.
 • c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Ügyfélt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az Ügyfél Személyes adatait törli.

Mivel az Ügyfél részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az Ügyfél kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezelik az adatokat, amíg az Adatkezelő és az Ügyfél közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő az Ügyfél számára szolgáltatást nyújthat.

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

 • e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az Ügyfél tájékoztatása mellett – zárolja a Személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

XIV. Az Ügyfél jogai és érvényesítésük

 1. Az Adatkezelő az Ügyfélt a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja a Személyes adatok kezeléséről. Az Ügyfél emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
 2. Az Ügyfél kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Ügyfél általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Ügyfél Személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
 3. Az Ügyfél kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az Ügyfél figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell. Az Ügyfél emellett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérni.
 4. Az Ügyfél a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az Ügyfelet a törlésről tájékoztatja.
 5. Az Ügyfél a GDPR-ban meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai jogos érdek alapján történő kezelése ellen.

Amennyiben az Ügyfél az Adatkezelés ellen tiltakozik, úgy Személyes adatai tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az Ügyfél Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen tiltakozik, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A közvetlen üzletszerzés céljából kezelt adatok elleni tiltakozásra az Ügyfélnek az általa más célból szolgáltatott adatközléstől elkülönülten is lehetősége van.

 1. Az Ügyfél jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az automatizált döntéshozatallal szembeni– ideértve a profilalkotást is – tiltakozása esetén a döntéshozatalban természetes személy is részt fog venni.
 2. Az Ügyfél tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő bármelyikének székhelyére címzett levélben, vagy az alábbi e-mail címre küldött e-mailben: events@dvmgroup.com.
 3. Az Ügyfél kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Ügyfél vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 4. Az Ügyfél kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Ügyfél ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 5. Az Ügyfél továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Ügyfél igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 6. Az Ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon az Ügyfél hozzájárulása alapján vagy az Ügyféllel szerződéskötés érdekében kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
 7. Ha az Adatkezelő az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Ügyfélt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 8. Az Ügyfél a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelő a jelen fejezet 6. pontjában írt elérhetőségein.
 9. Az Ügyfél panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az Ügyfél jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél választása szerint – az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Ügyfélt részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

XV. Kép- és hangfelvétel rögzítéséhez és felhasználásához való hozzájárulás

A Társaság rendezvényein kép- és hangfelvétel készül. Ön a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával és a Társaság bármely rendezvényén való részvételével kifejezetten hozzájárulását adja az arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a rendezvényen a Társaság vagy az általa megbízott szakember által történő hang és/vagy fényképfelvétel készítése útján. A Társaság a későbbiekben jogosult az Önről készített hang- és/vagy képfelvétel felhasználására, közzétételére a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával saját üzleti és marketing céljaira. Ön ezekért ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt nem támaszthat a Társasággal szemben.

XVI. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

 1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem kötelesek) az Ügyfeleket a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján az Ügyfél a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.
 2. Ön a Társaság bármelyikével való kapcsolatfelvétellel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Ügyfelek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.